Cyberweerbaarheid voor Zuid-Holland

Initiatief van:  
Greenport West-Holland and HSD Office
Status:  
Lopend

De maatschappelijke digitale transformatie is aan het versnellen, en brengt social en economische afhankelijkheid met zich mee op digitale netwerken en diensten. Tegelijkertijd neemt het aantal cybersecurity incidenten met de dag toe. Intellectueel eigendom en persoonlijke data worden illegaal gekopieerd en misbruikt; cyberaanvallen leggen ondernemingen plat, universiteiten en ziekenhuizen voor financieel gewin, om de maatschappij te ontwrichten, of als bijkomstige schade van conflicten op staatsniveau, waar deze organisaties niet eens doelwit van waren. 

 

Er is sprake van toenemend falen van vitale systemen en diensten. Georganiseerde cybercriminelen opereren in netwerken van de overheid en bedrijven, vaak voor langere periodes voordat een daadwerkelijke aanval duidelijk wordt.

 

In een rapport ontwikkeld voor de gemeente Zuid-Holland kwam naar voren dat het MKB, de economische ruggengraat van Nederland, allerminst is voorbereid op cyberaanvallen. Dit zorgt ervoor dat een groot deel van de economie risico loopt, en op dit moment onvoldoende wordt beschermd daar deze niet onder vitale infrastructuur en industrie vallen. 

 

Als onderdeel van deze bredere analyse is Greenport West-Holland in dit rapport naar voren gekomen als partij die een rol kan spelen in het oplossen van de huidige problematiek.

 

Glastuinbouwsector

De glastuinbouwsector is lange tijd gespaard gebleven vanwege het feit dat hun automatiseringssystemen weinig tot geen verbinding hadden met de buitenwereld. Door de toenemende mate van digitalisering van deze sector en het Internet of Things, worden meer en meer ondernemers in de tuinbouwsector geconfronteerd met incidenten. Automatisering en digitalisering spelen een belangrijke rol in de glastuinbouw. Zo worden bijvoorbeeld in de teelt veel digitale diensten en producten gebruikt in de keten voor zowel productie als logistiek. Dit maakt dat de veiligheid en betrouwbaarheid van de gebruikte data in toenemende mate van belang is. Dit behelst cybersecurity risico's op het gebied van IT, maar ook die van de Operational Technology (OT).

 

HSD richt zich op deze zaken, onder meer door het verbinden van innovatieve bedrijven op het gebied van digitalisering en veiligheid.

 

De komende jaren zullen de versnelde ontwikkelingen op het gebied van de tuinbouw ertoe leiden dat de winstmarges stijgen, logistieke processen efficiënter gemaakt kunnen worden, en er gemakkelijker naar een klimaat-neutraal bedrijf kan worden gewerkt. Tegelijkertijd blijven kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid achter. Bewustzijn over digitale veiligheid en weerbaarheid zijn laag. Het resultaat is dat de kwetsbaarheid van de glastuinbouw in West-Holland zal toenemen als er geen actie wordt ondernomen om de weerbaarheid te verhogen.

 

Toekomstige stappen

HSD en Greenport West-Holland hebben in oktober 2020 de handen ineen geslagen om samen te werken aan digitale veiligheid voor en met de ondernemers in beide clusters. Deze samenwerking gaat nu richting een volgende fase. HSD en Greenport West-Holland zijn op het moment opties aan het verkennen om de cyberweerbaarheid in de sector te verhogen, en zetten concrete stappen die spoedig openbaar zullen worden gemaakt.

 

react kvw 2

Betrokken HSD partners