Uitkomsten Stakeholder- en Partneronderzoek HSD: Draagvlak en Continuïteit

10 dec 2019
 | 
Auteur: HSD Foundation

Als HSD Office vinden we het belangrijk om te weten of we de juiste koers varen. Daarom hebben we onlangs een stakeholder- en partneronderzoek laten uitvoeren. Beide zijn een opvolging van de in 2017 gehouden onderzoeken. Uit de onderzoeken blijkt draagvlak en continuïteit.

 

Stakeholderonderzoek

In oktober 2019 is er een ‘Gateway Health Check’ uitgevoerd door Bureau Gateway. Met als opdracht te onderzoeken of de aanbevelingen uit de vorige review zijn opgevolgd en voldoende verankerd zijn om de komende jaren een volgende stap te kunnen maken met HSD. Het bureau heeft dit op dezelfde manier uitgevoerd als in 2017: het bestuderen van achtergronddocumenten en interviews met circa 25 stakeholders.

 

Het onderzoek geeft HSD Office feedback en inzichten voor de ontwikkeling van de organisatie. Er blijkt draagvlak van de stakeholders voor HSD. HSD Office heeft stappen gezet in het opvolgen van de aanbevelingen uit de vorige Gateway Review. Daarnaast ziet bureau Gateway voldoende kansen en uitdagingen voor stichting HSD om in een continue veranderende omgeving met haar partners te werken aan een veiligere wereld en economische spin-off in Den Haag, de regio en Nederland. Daartoe doet het Gateway Reviewteam een aantal aanbevelingen.

 

Partnertevredenheidsonderzoek

In oktober 2019 is voor de tweede keer een partnertevredenheidsonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. De partners beoordelen HSD gemiddeld met een 7,4. 

 

De uitkomsten van beide onderzoeken nemen wij mee in het vormgeven van de strategie 2021-2025.

 

Uitkomsten van de 'Gateway Health Check’ 

- Uitkomsten partnertevredenheidsonderzoek

 

 

--------------------------------  English  -------------------------------

 

As HSD Office, we find it important to know whether we are on the right track. Therefore, we have recently carried out a stakeholder survey and a partner survey which both are a follow-up of the surveys held in 2017.

 

Stakeholder Survey

In October 2019, Bureau Gateway has carried out a ‘Gateway Health Check.’ The objective was to see if the recommendations from the previous review were followed up and if they are sufficiently anchored to be able to take the next step with HSD in the coming years. Bureau Gateway has carried out this survey in the same manner as in 2017: studying the background documents and interviews with around 25 key stakeholders.

 

The study provides HSD Office with feedback and insights for the development of the organisation. It is evident that there is support of stakeholders for HSD. HSD Office has made steps in following up the recommendations from the previous Gateway review. In addition, Bureau Gateway sees sufficient opportunities and challenges for HSD to, in the continuously changing environment, work with its partners on creating a more secure world and economic spin-off in The Hague, the South-Holland region and the Netherlands. To this end, the Gateway Review team gave a number of recommendations.

 

Partner Satisfaction Survey

In October 2019, a partner satisfaction survey was carried out for a second time by research agency Panteia. The partners rate HSD with an average of 7.4.

 

The results of both studies will be taken into account in the development of the 2021-2025 strategy.

 

- Results of the ‘Gateway Health Check' (in Dutch) 

- Results Partner Satisfaction Survey (in Dutch)