Multidisciplinair Samenwerken in de Strijd tegen COVID-19

21 Apr 2020
 | 
Author: HSD Foundation

Blog: Joris den Bruinen (HSD)

 

Leren van elkaar en samen innoveren met security en privacy by design. Dat is wat er afgelopen weekend gebeurde met de online Appathon, georganiseerd door het Ministerie van VWS. Met als doel de ontwikkeling van een app die ons moet helpen het coronavirus maximaal te controleren. En die voldoet aan de veiligheids-/privacyeisen en het gebruikersgemak.

 

Vanuit internationaal perspectief wordt met belangstelling gekeken naar het traject in Nederland, waarbij ongetwijfeld schoonheidsfouten worden gemaakt. De open aanpak en ongelofelijke inzet vanuit overheid, kennisinstellingen, bedrijven, hackers- en Tech community’s (waaronder velen vanuit de HSD-community), zorgt ervoor dat er weinig apps en systemen zo uitgebreid getest zijn voor een (mogelijke) introductie. Daarnaast is het goed dat er technisch specialisten, juristen, psychologen en gezondheidswetenschappers bij het proces betrokken zijn. Multidisciplinair: alfa, beta en gamma. 

 

Het voeren van een breder maatschappelijk debat over doel en waarden van een corona-app is uitstekend. Het is uiteindelijk aan de politiek om afwegingen te maken tussen app/techniek als middel ter ondersteuning van het GGD werk, inperken vrijheid, privacy, security, gezondheids- en economisch belang. Ik vind het lef dat ambtelijk genomen is in dit proces bewonderingswaardig, net zoals het hard werk achter de schermen van velen. 

 

Het zondagavond verschenen Security audit rapport van KPMG bevestigt dat de leveranciers nog veel te doen hebben, in ieder geval als het gaat over het security component. 

 

Together we secure the future. 

 


Multidisciplinary Cooperation in the Fight against COVID-19

 

English Version 

 

Learning from each other and innovating together with security and privacy by design. That is what happened last weekend with the online Appathon, organized by the Ministry of VWS. With the aim of developing an app that should help us to check the corona virus as much as possible. And that meets the security / privacy requirements and ease of use.

 

From an international perspective, the choice that the Netherlands make are being looked at with interest, even though there are little mistakes that are undoubtedly made. The open approach and incredible commitment from government, knowledge institutions, companies, hackers and Tech communities (including many from the HSD community) ensure that few apps and systems have been tested so extensively before a (possible) introduction. In addition, it is good that technical specialists, lawyers, psychologists and health scientists are involved in the process. Multidisciplinary: alpha, beta and gamma.

 

It is excellent to have a broader social debate about the purpose and values of a corona app. It is ultimately up to politicians to decide which app / technology to use to support GGD work, limiting freedom, privacy, security, health and economic interests. I find the courage taken by officials in this process admirable, as is the hard work behind the scenes of many.

 

The Security audit report from KPMG, published on Sunday evening, confirms that the suppliers still have a lot to do, at least when it comes to the security component.