Kick-off Cybersecurity in the Logistics Sector

07 Jul 2022
 | 
Author: HSD Foundation

Dutch follows English

 

Bs in the logistics sector are at risk every day when it comes to their cybersecurity. There are very real risks, such as corporate espionage and ransomware, with very large costs as a result. Despite this, companies don't always take the required measures to protect themselves from cyber threats. Because of this increasing risk, HSD will be paying extra attention to cybersecurity within the logistics sector.

 

Entrepeneurs in this sector are at risk of cybercrime because of the nature of their company's activities, the products and services they offer, as well as the monetary gain cyber criminals are eyeing. There is a strong chain-dependency within the logistics sector. Despite this, not enough information is shared between chain-partners. Logistics companies say they want to gain more insight into their vulnerabilities, while gaining more knowledge on cybersecurity. 

 

5 July 2022 a digital kick-off meeting on cybersecurity within the logistics sector took place. During this meeting representatives from several companies were present. Ensuring digital security is a shared goal, which requires a shared approach. To do this, a cyber resilience centre can be founded, where knowledge and threat information may be shared, products can be purchased collectively, and training can be done collectively. 

 

During this meeting, conclusions were shared from sectoral analyses that were performed within the logistics sector, among which aerospace, logistics and maritime sectors. These results strongly match the results from the recently published Cybersecuritybeeld Nederland 2022 report. The reports with the sectoral analyses may be found here:

 

- Cyberresilience in the Logistics Sector

- Cyberresilience in the Maritime Sector

- Analysis report Aerospace

 

With the parties that were present during the kick-off, a discussion was held on what this cyber resilience centre could look like. The cyber resilience centre could initially focus on logistics in the region South-Holland. At a later stage the cyber resilience centre could be expanded into a national collective. Furthermore, the scope could be widened if desired to specific subsections of the logistics sector (c.q. transport by roads, railroads, water, the air, underground through pipelines). When doing this care will be taken to not get in the way of existing resilience centres, such as FERM (for the Rotterdam Port), but collaboration will be pursued whenever possible.

 

Next steps

HSD calls on logistics companies and businesses to collaborate on cybersecurity. The focus will be on transport by roads and railroads (since the maritime industry is covered by FERM). Based on an inventorisation a coalition will be formed with interested parties that want to actively contribute to the founding of a cyber security centre. With this coalition the contours and assignments of the centre will be shaped in several sessions taking place later in August and September. During these sessions we will also be looking at succesful initiatives such as FERM and Cyber Resilience Centre Greenport. For more information or to register for this consortium, please e-mail us at info@securitydelta.nl.

 

----------------------

 

Bedrijven in de logistieke sector staan dagelijks bloot aan cybersecurity risico’s zoals bedrijfsspionage en afpersing door hackers met ransomware. Desondanks nemen deze bedrijven nog niet altijd de noodzakelijke maatregelen om zich voldoende te beschermen tegen cybercriminaliteit. Door deze toenemende nood zal HSD aandacht besteden aan cybersecurity in de logistieke sector.

 

Ondernemers in deze sector lopen risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit, mede door de aard van hun bedrijfsactiviteiten, de producten en diensten die ze vervoeren en de buit die er te halen valt. Binnen de logistieke sector is er sprake van sterke ketenafhankelijkheid. Echter wordt er over het algemeen weinig informatie gedeeld tussen de ketenpartners. Logistieke bedrijven geven aan meer inzicht te willen in hun kwetsbaarheden en hun kennis te willen vergroten.

 

Op 5 juli 2022 vond een digitale kick-off bijeenkomst over cybersecurity in de logistieke sector plaats. Tijdens deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van verschillende organisaties aanwezig. Zorgen voor digitale veiligheid is een gezamenlijke opgave die vraagt om een gezamenlijke aanpak. Dit kan de vorm krijgen van een cyberweerbaarheidscentrum, waarin kennis en dreigingsinformatie worden gedeeld, in samenwerking wordt opgeleid en eventueel gezamenlijk producten worden ingekocht.

 

Tijdens de bijeenkomst werden de bevindingen gedeeld uit de uitgevoerde analyses in de logistieke sector, waaronder de lucht- en ruimtevaart en de maritieme sector. Deze bevindingen komen sterk overeen met de bevindingen uit het recent gepubliceerde Cybersecuritybeeld Nederland 2022. De onderzoeksrapporten met daarin deze sectorale analyses zijn hier te vinden:

 

- Cyberweerbaarheid in de Logistieke Sector

- Cyberweerbaarheid in de Maritieme Sector

- Analyserapport Lucht- en Ruimtevaart-keten

 

Met de partijen aanwezig bij de kick-off bijeenkomst is gesproken over hoe een cyberweerbaarheidscentrum eruit kan komen te zien. Het cyberweerbaarheidscentrum kan zich in beginsel richten op logistiek in brede zin in de regio Zuid-Holland. In een later stadium kan het cyberweerbaarheidscentrum desgewenst worden doorontwikkeld naar een nationaal samenwerkingsverband. Daarnaast kan desgewenst de scope worden verlegd van de logistieke sector in het geheel naar deelgebieden in de logistiek (bv. transport over de weg, het spoor, het water, de lucht en ondergronds via buisleidingen). Hierbij wordt niet in het vaarwater van bestaande weerbaarbaarheidscentra, zoals FERM (voor de Rotterdamse haven) getreden, maar wordt waar mogelijk en gewenst de samenwerking gezocht.

 

Vervolgstappen

HSD roept logistieke bedrijven op met ons samen te werken aan cybersecurity. Hierbij ligt de focus op transport over de weg en het spoor (daar maritiem al wordt voorzien door FERM). Op basis van een inventarisatie van geïnteresseerde partijen die actief willen meewerken aan het opzetten van een cyberweerbaarheidscentrum wordt een coalitie gevormd. Met deze coalitie worden de contouren en taken van dit centrum vormgegeven in enkele vervolgsessies eind augustus en september. Daarbij kijken we naar al bestaande succesvolle initiatieven, zoals FERM en het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport. Meer informatie of aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@securitydelta.nl.