"Vaak is een sectorale aanpak de enige effectieve optie voor cyberweerbaarheid"

14 Dec 2022
 | 
Author: HSD Foundation

Digitalisering stelt ons in staat te innoveren en stimuleert economische groei. Tegelijkertijd maakt dit ons ook afhankelijker van digitale systemen. Bij de ontwikkeling van nieuwe technologie is cybersecurity helaas vaak nog niet vanzelfsprekend, waardoor er risico’s ontstaan rondom continuïteit van bedrijven en onze economie. Security Delta (HSD) zet zich in om de cyberweerbaarheid van Nederland op meerdere niveaus te versterken, legt Innovatie Liaison Bert Feskens uit.

 

“Binnen het veiligheidscluster HSD werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan veiligheidsoplossingen voor onze digitaliserende wereld, en wordt kennisuitwisseling gestimuleerd”, legt Feskens uit. “Aan de uitdaging om de cyberweerbaarheid van Nederland te verhogen, leveren we als cluster in nauwe samenwerking met organisaties als het Digital Trust Center, NCSC en Connect2Trust een bijdrage.”

 

“Cyberweerbaarheid jagen we op drie niveaus aan. Allereerst door het bewustzijn en veiligheidsniveau van midden- en kleinbedrijven (MKB) te verhogen, om zo de risico’s hier te verminderen. De grootste groep ondernemingen in Nederland bestaat namelijk uit MKB. Met name bij de kleinere bedrijven staat het onderwerp cybersecurity niet bovenaan de lijst met prioriteiten, terwijl 1 op de 5 ondernemers te maken krijgt met cybercriminaliteit. Dit gebrek aan urgentie brengt veel risico’s met zich mee, waar ondernemers zich lang nog niet altijd van bewust zijn. Daarom delen we hier actief de adviezen vanuit de securitysector met belangrijke economische sectoren, en via ons Cyber Kracht platform voor Den Haag. Deze sectorale aanpak blijkt de meest effectieve optie, maar daar zal ik straks op terugkomen. “

 

“Ten tweede zetten we in op het bereiken van IT-professionals, die nu nog regelmatig cybersecurity te weinig meenemen in hun keuzes. Dat koppelen we bijvoorbeeld aan onze Human Capital programmering om zo ook hier op te schalen. Dit zijn ook de professionals die midden- en kleinbedrijven verder kunnen ondersteunen met de basismaatregelen rondom cybersecurity”, legt Feskens uit.

 

“Tot slot is het zo dat als het bewustzijn in de markt groeit, er ook meer vraag komt naar cybersecuritydiensten en producten. Midden- en kleinbedrijven of IT-professionals met beperkte kennis van cybersecurity gaan immers niet hun eigen producten ontwikkelen. Vanuit HSD zorgen we ervoor dat cybersecurity professionals bij onze HSD-partners van én met elkaar kunnen leren. Samen komen we tot nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen. De producten en diensten vanuit de securitysector zijn cruciaal om Nederland en de wereld veiliger te maken. We zorgen naast het samenbrengen van vraag en aanbod ook voor opschaling van in Nederland ontwikkelde securityoplossingen nationaal, maar ook internationaal door meerjarige programma’s naar het buitenland te organiseren. Met de combinatie van deze drie niveaus kunnen we daadwerkelijk een verschil te maken”, vat Feskens samen.

 

Sectorale aanpak biedt uitkomst

 

“Gezien de omvang van de groepen midden- en kleinbedrijven, en de beperkt beschikbare middelen is in veel gevallen een sectorale aanpak de enige effectieve optie”, stelt Feskens. Daarnaast kunnen we met deze aanpak de eindgebruiker van deze oplossingen bereiken, wat een stuk moeilijker is als het ieder voor zich is.” Hij ziet opschaling als belangrijke kans om maatschappelijke impact te creëren. Zo brengt HSD initiatieven bij elkaar om versnippering te voorkomen, en stelt best practices samen.

 

“We zien vaak dat bedrijven zich niet genoeg bewust zijn van de kwetsbaarheden rondom cybersecurity in hun keten”, zegt Feskens. “Je kunt als bedrijf zelf alles onder controle hebben, maar wat als jouw leverancier ineens wegvalt door een cyberaanval? Op die manier word je nog steeds slachtoffer van cyberweerbaarheid die niet voldoende op niveau is binnen de keten, al heb jij binnen je eigen organisatie wel al je zaken op orde.

 

Samenwerking als cruciale randvoorwaarde

 

“Samenwerking en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid in de keten is dus cruciaal. We willen de vraagkant van de markt bereiken door samen te werken met belangrijke strategische partners als InnovationQuarter, Greenport West-Holland, Leiden Bio Science Park, ZIE Hi Delta en andere sectororganisaties. Als voorbeeld hiervan hebben we samen met tien belangrijke ketenpartijen uit het tuinbouwcluster, een zeer grote economische sector in Nederland, het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport opgezet”, aldus Feskens.

 

“Op regionaal niveau gebeurt dit ook door nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland, en Economic Board Zuid-Holland. Op landelijk niveau hebben we kunnen opschalen door samenwerking met het DTC, NCSC en Connect2Trust. Dat we dit samendoen is cruciaal.”

 

 

Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

 

Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is een initiatief dat bedrijven binnen de tuinbouwsector helpt hun cybersecurityniveau te verhogen. De mogelijkheden bestaan onder meer uit het verstrekken van actuele dreigingsinformatie, het organiseren van workshops, het faciliteren van kennisdeling, en het helpen van deelnemers met praktisch advies. Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als sector goed voorbereid te zijn op cyberdreigingen. Tot op heden hebben organisaties die niet tot de vitale infrastructuur behoren hier geen toegang toe.

 

Feskens legt uit hoe dit mogelijk gemaakt kan worden: “Cyberweerbaarheidscentrum Greenport werkt nauw samen met Connect2Trust, een erkende schakelorganisatie die deze informatie wel ontvangt, en samen kunnen we deze doorzetten naar de plekken waar het nodig is. Door deze koppeling krijgt het tuinbouwcluster toegang tot dreigingsinformatie die normaal alleen voor de sectoren beschikbaar is die als vitaal zijn aangemerkt in Nederland. Dit laat zien dat we als Cyberweerbaarheidscentrum Greenport een belangrijke rol spelen om op sectoraal niveau tot oplossingen te komen.”

 

“Het cyberweerbaarheidscentrum is zo opgezet dat het concept niet alleen voor de tuinbouwsector inzetbaar is”, legt Feskens uit. “Op termijn is het doel om ook cyberweerbaarheidscentra op te zetten voor andere sectoren.  Er is van alle onderdelen een template beschikbaar dat ook elders kan worden ingezet. Dat betekent dat een groot deel van het voorwerk niet opnieuw gedaan hoeft te worden. Dit jaar kijken we naar een eerste uitrol van dit concept voor Life Sciences & Health en de maakindustrie.”

 

Cyber Kracht: Cybersecurity voor kleinbedrijven in Den Haag

 

“Een sectorale aanpak is in de meeste gevallen effectief, maar daarmee bereiken we een groot deel van de MKB’ers dat buiten deze sectoren valt natuurlijk niet”, vertelt Feskens. “Vandaar dat we Cyber Kracht zijn gestart. Dit platform is voor Haagse ondernemers die hun bedrijf digitaal veiliger willen maken, maar hier geen groot budget voor uit kunnen trekken, of niet weten waar te beginnen. Voor midden- en kleinbedrijven is cybersecurity niet een primair proces, wat het lastig maakt deze groep te bereiken. Ook zijn ze niet snel geneigd zelf op zoek te gaan naar informatie, omdat ze het onderwerp intimiderend vinden, of denken dat er bij hen niets te halen valt.”

 

Cyber Kracht is een platform waarop nuttige tips en tools voor digitale veiligheid worden gedeeld in de vorm van korte video’s. Met de kennis die hier gedeeld wordt kunnen ondernemers het cybercriminelen moeilijker maken om in te breken, en zich beter voorbereiden als het toch een keer fout gaat. Het doel van het platform is daarnaast ook om ervoor te zorgen dat deze informatie bij de doelgroep terecht komt, legt Feskens uit. “We gaan met Cyber Kracht ook vooral naar de ondernemers toe. We sluiten aan bij ondernemersevents en -bijeenkomsten om de bewustwording te vergroten. Bijvoorbeeld door een sessie te geven samen met de politie of een slachtoffer van cybercrime.”

 

Klik hier om dit interview in het Engels te lezen.

 

HSD Partners involved

More Interviews

All interviews